Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogrodów Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej

Wyszukiwanie zaawansowane

RODO

Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej, samorządowa instytucją kultury z siedzibą w Przelewicach, nr wpisu do rejestru RIK/8/20/WZ jest Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w celach związanych z powstaniem instytucji, zatrudnianiem, organizacją prac, wykonywaniem zadań zleconych przez Województwo Zachodniopomorskie oraz realizacją jej statutowych celów, którymi są: 
1) prowadzenie ogrodu dendrologicznego;
2) prowadzenie działalności kulturalnej związanej z obszarami wiejskimi;
3) prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej, kultury oraz ochrony zabytków,
modernizacji terenów wiejskich;
4) pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości i tradycji wsi zachodniopomorskiej;
5) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego Pomorza
Zachodniego;
6) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i
niematerialnym obszarów wiejskich;
7) promocja kultury ekologicznej, jako części kultury ludzkiej związanej
z harmonijnym współistnieniem społeczeństwa ludzkiego i środowiska naturalnego;
8) kultywowanie poszanowania środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów
naturalnych jako krzewienie tzw. kultury ekologicznej;
9) promocja walorów i możliwości rozwojowych obszarów wiejskich województwa
zachodniopomorskiego.

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach, gdy prawną podstawę stanowi: wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą;  podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia, wykonania lub egzekwowania zawartych przez osobę fizyczną umów; wypełnianie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; realizacja uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej.
Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa.
Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może powodować brak możliwości lub odmowę realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizację celu, w którym są podawane.
Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada w stosownych przypadkach prawo do: przejrzystej i wolnej od opłat informacji w sprawie przetwarzania jej danych; dostępu do tych danych, ich sprostowania i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania w ramach zadań realizowanych przez Administratora w interesie publicznym bądź niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów marketingu; uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach jej danych; prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w związku z udzieloną zgodą lub zawartą z Administratorem umową oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych, ich ujawniania oraz powierzania do przetwarzania. Co do zasady dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych 
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.gov.pl.

Kontakt  w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora  jest dostępny pod adresem Administratora: Przelewice 17, 74-210 Przelewice, mail: iod@ogrodprzelewice.pl
 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Julita Pardała

Data wytworzenia:
25 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Marta Ogarewicz

Data publikacji:
25 maj 2021, godz. 09:38

Osoba aktualizująca informacje

Marta Ogarewicz

Data aktualizacji:
08 mar 2022, godz. 11:41